ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

1. Odznaka Turystyczna Ziemi Gliwickiej (OTZG) została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Gliwicach (obecnie Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej) w 1969 r. dla uczczenia zbliżającej się rocznicy stulecia zorganizowanej turystyki w Polsce. Celem odznaki jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi gliwickiej i zachęcenie do poznania jej historii, zabytków, przyrody, miejsc pamięci narodowej oraz przemian gospodarczych.

2. Teren zdobywania OTZG został określony w załączonym do Regulaminu wykazie miejscowości, dzielnic i obiektów muzealnych.

3. OTZG jest odznaką trzystopniową o jednakowym wzorze dla wszystkich stopni, wykonaną z metalu. Oznaka w stopniu brązowym ma otok zielony, w stopniu srebrnym - otok biały, a w stopniu złotym - otok czerwony.

4. O uzyskanie odznaki może ubiegać się każdy, kto ukończył 7 lat i spełnił warunki wymagane niniejszym Regulaminem.

5. Odznakę uzyskuje się w kolejności stopni. Stopień srebrny można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu warunków stopnia brązowego, a stopień złoty w sezonie następnym po uzyskaniu stopnia srebrnego. Nie ustala się czasu zdobywania poszczególnych stopni odznaki.

6. Każdą miejscowość, dzielnicę oraz obiekt można zaliczyć tylko raz. Nadwyżka zaliczonych dzielnic, miejscowości i obiektów krajoznawczych zdobytych na jeden stopień odznaki przechodzi po weryfikacji na stopień wyższy.

7. OTZG można zdobywać na wycieczkach indywidualnych i zbiorowych oraz rajdach i zlotach, w ramach uprawiania turystyki pieszej, kolarskiej, motorowej i narciarskiej, również w formie imprez na orientację, względnie łącząc różne z wymienionych dyscyplin turystycznych.

8. Trasa każdej z wycieczek lub imprez musi przebiegać przynajmniej przez jedną z podanych w wykazie miejscowości. Na wycieczkach kolarsko-pieszych lub motorowo-pieszych należy zwiedzić miejscowości w ilości, podanej dla wycieczek kolarskich i motorowych.

9. Warunki zdobycia poszczególnych stopni OTZG określa poniższa tabela.

Warunki stopień odznaki
brązowy srebrny złoty

dni na wycieczkach i imprezach (minimum)

4 7 13

w tym udział w imprezach Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej - ilość imprez

1 2 3

zwiedzenie Gliwic

części śródmieścia

1 1 1

inne dzielnice

1 2 3

zwiedzenie miejscowości na wycieczkach i imprezach

pieszych i narciarskich

4 10 16

kolarskich i motorowych

8 16 24

zwiedzenie obiektu muzealnego

1 2 3

 

10. Udział w imprezie Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej można zastąpić zwiedzeniem dodatkowego obiektu muzealnego lub przebyciem jednej z tras turystycznych wymienionych w wykazie tras załączonym do Regulaminu.

11. Spełnienie warunków regulaminowych należy udokumentować w książeczce OTZG (do wyboru):

  • w książeczce OTZG wydanej przez Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej,
  • w samodzielnie przystosowanej do tego celu książeczce jednej z odznak turystyki kwalifikowanej, takich jak OTP, KOT lub MOT,
  • w elektronicznej kronice nagranej na płycie (w niezamkniętej sesji), zawierającej informacje wymagane w niniejszym regulaminie.

12. Obok nazw miejscowości należy podać zwiedzane w niej ciekawsze obiekty, np. zabytki, pomniki, osobliwości przyrodnicze, nowoczesne budownictwo itp.

13. Potwierdzeniem zwiedzenia określonej miejscowości, dzielnicy lub obiektu może być odcisk pieczątki z nazwą miejscowości lub obiektu, wklejony bilet wstępu. Potwierdzenie można również uzyskać od przewodnika turystycznego, przodownika turystyki kwalifikowanej lub instruktora krajoznawstwa PTTK, a także instruktora harcerstwa lub nauczyciela pod warunkiem, że bierze on udział w wycieczce i zwiedzaniu obiektu. Jeżeli nie można otrzymać potwierdzenia, ubiegający się o odznakę dołącza do książeczki swoje zdjęcie na tle obiektu lub opis miejscowości, stanowiący uzupełnienie informacji zawartych w przewodnikach turystycznych.

14. OTZG przyznawana jest przez Komisję Weryfikacji Odznak przy Zarządzie Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach po złożeniu przez turystę książeczki OTZG lub nagranej płyty, zawierającej niezbędne wpisy i potwierdzenia.

15. Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej może przyznać OTZG osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa na terenie Ziemi Gliwickiej, z pominięciem pkt. 9 i 10 niniejszego Regulaminu.

16. Zdobywanie OTZG odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania OTZG, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.

17. Regulamin obowiązuje od dnia 2005.09.01. Tym samym przestaje obowiązywać Regulamin OTZG z 1978 r. Osoby, które zaczęły zdobywać OTZG przed dniem 2005.09.01, mogą dokończyć jej zdobywanie według Regulaminu z 1978 r.

18. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Rynek 11, tel. (32) 231-26-16.