ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

ZG PTTK 27 marca 2014 roku podpisał nową umowę ubezpieczenia nr 5834-01.700.511 z AXA TUiR S.A. - Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wszystkich członków PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską). Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:

-  od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. w przypadku opłacenia składki za rok 2014,

- od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. w przypadku opłacenia składki za rok 2015.

Uwaga! Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki członkowskiej, natomiast osoby zwolnione z opłacenia składki członkowskiej od dnia złożenia zapotrzebowania na znaczek.

W ramach umowy ubezpieczenia AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkich członków PTTK z opłaconą składką członkowską bez względu na WIEK.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1.   Przedmiotem ubezpieczenia w niniejszej umowie ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego

2.   Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24 h/dobę na terytorium Europy, a zgodnie z aneksem od dnia 1.04.2015 r. na terenie całego świata, w szczególności w życiu prywatnym oraz:

a.    podczas uczestnictwa w imprezach PTTK w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową, za które uznaje się wszystkie imprezy organizowane lub współorganizowane przez struktury organizacyjne PTTK, których wykaz jest dostępny na każde żądanie AXA. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wszystkie imprezy PTTK związane z rekreacyjnym uprawianiem sportów wodnych i konnych.

b.    podczas pobytu w obiektach PTTK będących w użytkowaniu lub własnością PTTK w związku z realizacją zadań statutowych lub z tytułu korzystania z noclegu albo atrakcji turystycznych,

c.     podczas zdobywania odznak turystycznych PTTK,

d.    podczas indywidualnego (organizowanego samodzielnie oraz poza strukturami PTTK) uprawiania turystyki. 

3.   Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje świadczenia z tytułu:

a.    śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

b.    trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

c.     wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego,

d.    zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

e.    zwrotu kosztów operacji kosmetycznych Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

f.     zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw nieszczęśliwego wypadku:

1.    AXA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku, podczas zaistnienia którego Ubezpieczony był pod wpływem alkoholu (przez co rozumie się spożycie alkoholu, które prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 promila alkoholu lub obecność w wydychanym powietrzu od 0,1 mg alkoholu w 1 dm3), narkotyków lub środków odurzających. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy fakt pozostawania przez Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków, czy środków odurzających nie miał wpływu na zaistnienie zdarzenia.

2.    Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw nieszczęśliwego wypadku:

a.         zaistniałego w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego czynu noszącego ustawowe znamiona przestępstwa, 

b.        zaistniałego podczas udziału Ubezpieczonego w sportach ekstremalnych, zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt. 7,

c.         zaistniałego podczas podróży powietrznych, w charakterze innym niż płacącego za przelot pasażera lecącego samolotem zarejestrowanym na rzecz linii lotniczych prowadzących działalność polegającą na odpłatnym przewozie pasażerów,

d.        doznanego wskutek uczestniczenia Ubezpieczonego w zawodach, rajdach związanych z użyciem pojazdu lądowego, wodnego czy powietrznego wyposażonego w silnik, z zastrzeżeniem że wyłączenie to nie dotyczy zawodów i rajdów o charakterze rekreacyjnym, nie wymagających specjalnego zezwolenia, organizowanych przez PTTK w ramach działalności statutowej,

e.        spowodowanego dobrowolnym udziałem Ubezpieczonego w działaniach wojennych, działaniach zbrojnych, zamieszkach, a także świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, chyba że jego udział w aktach przemocy wynikał z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej,

f.          będącego następstwem prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez wymaganych uprawnień, 

g.         będącego następstwem prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego w przypadku, gdy pojazd ten nie posiadał odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego, chyba że powyższe nie miało wpływu na zaistnienie zdarzenia.

3.    Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i psychiczne oraz straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy należących do Ubezpieczonego oraz utracie zarobków lub spodziewanych korzyści w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.

4.    Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następstwa zabiegów o charakterze medycznym, leczenia lub badań medycznych nie związanych z nieszczęśliwym wypadkiem, zakłócenia ciąży i porodu, a także przepukliny brzuszne i pachwinowe, do ujawnienia których doszło w wyniku wysiłku fizycznego lub dźwignięcia ciężaru.  

5.    Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje dyskopatii, chyba że jest ona skutkiem nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia.

W ramach umowy ubezpieczenia AXA udziela ochrony ubezpieczeniowej na terytorium Europy w zakresie:

1)      trwałego uszczerbku na zdrowiu (suma ubezpieczenia 23.000 PLN),

2)      śmierci Ubezpieczonego (suma ubezpieczenia 12.500 PLN),

3)      zawału serca lub udaru mózgu (suma ubezpieczenia 10.000 PLN),

4)      refundacji kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),

5)      refundacji kosztów operacji kosmetycznych (suma ubezpieczenia 3.00 PLN),

6)      kosztów ratownictwa (suma ubezpieczenia 4.800 EUR na jedno zdarzenie).

Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu

Procent wypłacanej sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu

do 24 %

1,0%

od 25 % do 100 %

1,5%

 

Składka na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wnoszona jest ze składek członkowskich PTTK.

 

Ważne linki:

- Umowa (skrócona) po miedzy PTTK a AXA (zwana również Wyciągiem z Umowy ubezpieczenia)

 
- aneks do umowy - zmiana zakresu terytorialnego z Europy na cały świat

- zasasy zgłaszania i likwidacji szkód

- dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia

- ocena trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek Nieszczęśliwego Wypadku (NW)- formularz wyznaczenia osoby uposażonej (zał. nr 3 do Ogólnej umowy; UWAGA! należy wypełnić w dwóch egzemplarzach: jeden dla siebie, a drugi wysłać samemu na adres: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul.  Chłodna 51, 00-867 Warszawa)

 


 

- Strona Zarządu Głównego PTTK odnośnie ubezpieczeń