ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ


Ważne! Wyłączenia odpowiedzialności:

 1. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa wypadków doznanych:
 1. w następstwie popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa albo samobójstwa,
 2. w wyniku samookaleczenia,
 3. w wyniku choroby psychicznej oraz choroby układu nerwowego,
 4. w wyniku zatrucia alkoholem, narkotykami, nikotyną lub innymi środkami odurzającymi,
 5. czynnego udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszkach, rozruchach, niepokojach społecznych, strajkach i lokautach, sabotażu oraz terroryzmie,
 6. wskutek prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganego uprawnienia oraz prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających w ilościach przekraczających dopuszczalne normy obowiązujące w kraju zajścia wypadku,
  1. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
 7. wypadków powstałych wskutek pozostawania Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości – stężenie alkoholu we krwi powyżej 0,5‰ lub obecność alkoholu w wydychanym powietrzu powyżej 0,25mg w 1dm3,
 8. wypadków powstałych wskutek pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem narkotyków albo innych środków odurzających,
 9. infekcji, z tym że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli Ubezpieczony został zakażony mikroorganizmem chorobotwórczym w wyniku ran odniesionych w wypadku objętym zakresem ubezpieczenia,
 10. uszkodzeń dysków międzykręgowych i ich następstw,
 11. zatruć przewodu pokarmowego, z zastrzeżeniem że wyłączenie nie dotyczy ubezpieczenia kosztów leczenia poza granicami RP,
 12. śmierci i uszczerbków na zdrowiu powstałych w następstwie niewłaściwego leczenia albo niewłaściwie wykonanych zabiegów na ciele, z tym że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli leczenie lub zabiegi były następstwem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.
 13. Ponadto, w przypadku kosztów leczenia ochroną ubezpieczeniową nie są objęte również poniżej wymienione ryzyka:
  1. zniszczenia, konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez organy celne lub inne władze,
  2. wykonywanie pracy fizycznej za granicą,
  3. uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
  4. zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu lub branie udziału w zawodach, wyścigach, treningach w związku z zawodowym i wyczynowym uprawianiem sportu, (wyłączenie nie dotyczy imprez, zawodów, wyścigów mających charakter rekreacyjny),
  5. uprawianie sportów ekstremalnych,
  6. następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych, o których Ubezpieczony wiedział przed wystąpieniem wypadku,
  7. powikłania występującymi od 32 tygodnia ciąży,
  8. związane z porodem który nastąpił po 32 tygodniu ciąży,
  9. związane z zabiegiem usuwania ciąży, o ile nie został on wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia,
  10. związane z zaburzeniami psychicznymi,
  11. związane z operacją plastyczną lub zabiegiem kosmetycznym,
  12. związane z leczeniem prowadzonym przez lekarza będącego członkiem rodziny Ubezpieczonego, chyba że zostało to zaakceptowane przez Centrum Alarmowe,
  13. związane z chorobą, w tym chorobą przewlekłą, z powodu której Ubezpieczony był leczony lub która została zdiagnozowana w okresie 24 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
 14. W odniesieniu do szkód powstałych w bagażu z zakresu ochrony ubezpieczeniowej są wyłączone:
  1. srebro, złoto, platyna w złomie i sztabach,
  2. wartości pieniężne,
  3. papiery wartościowe, książeczki i bony oszczędnościowe, karty płatnicze wszelkiego rodzaju oraz bilety na przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
  4. dokumenty urzędowe oraz prywatne,
  5. dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie,
  6. przedmioty wartościowe,
  7. futra,
  8. programy komputerowe i dane na nośnikach wszelkiego rodzaju,
  9. sprzęt sportowy o charakterze profesjonalnym,
  10. broń oraz trofea myśliwskie,
  11. akcesoria samochodowe oraz przedmioty stanowiące wyposażenie przyczep kempingowych i łodzi,
  12. przedmioty w liczbie wskazującej na ich przeznaczenie handlowe,
  13. przedmioty służące działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej,
  14. mienie przesiedleńcze.
  15. 1Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody:
  16. polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie rzeczy w związku z ich używaniem,
  17. polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów oraz innych pojemników bagażu,
  18. powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, dokonanej z bagażnika dachowego pojazdu samochodowego
   w przypadku gdy chociaż jedna ze ścian bagażnika została wykonana ze słabego materiału (typu brezent) lub gdy bagażnik nie był zabezpieczony odpowiednim zamkiem,
  19. powstałe w aparatach i urządzeniach elektrycznych wskutek ich wad lub działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba że działanie prądu elektrycznego spowodowało pożar,
  20. będące następstwem zwykłego zużycia rzeczy ubezpieczonej, samozapalenia, samozepsucia lub wycieku, a w przypadku rzeczy tłukących się lub w opakowaniu szklanym – potłuczenia lub utraty wartości rzeczy uszkodzonej,
  21. będące następstwem działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego,
  22. powstałe wskutek emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji.

5.                       ERGO HESTIA jest wolna od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.