ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

2018 2020 ubezpieczenieOd 1 kwietnia br. członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską PTTK oraz zwolnieni z jej opłaty będą ubezpieczeni w  Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna (TO50/000429/17/A).

 

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 1. następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego;
 2. koszty leczenia i assistance poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdów poza granice RP wraz z włączeniem amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych.

Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską) w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:

 • od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019r. w przypadku opłacenia składki za rok 2018,
 • od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020r. w przypadku opłacenia składki za rok 2019,
 • od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021r. w przypadku opłacenia składki za rok 2020.

Uwaga! Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki członkowskiej, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2018r. w przypadku opłacenia składki za rok 2018 albo 1 kwietnia 2019r. w przypadku opłacenia składki za rok 2019 itd., natomiast osoby zwolnione z opłacenia składki członkowskiej od dnia złożenia zapotrzebowania na znaczek.

W ramach umowy ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkich członków PTTK z opłaconą składką członkowską bez względu na WIEK oraz osoby wyznaczone przez PTTK do obsługi imprez organizowanych przez PTTK (podczas prac przygotowawczych i zamykających ich organizację), również gdy nie są członkami PTTK.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

1.    W zakresie ubezpieczenia NNW - Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobę na terytorium całego świata.

 1. Ochrona ubezpieczeniowa  w zakresie NNW obejmuje świadczenia z tytułu:
 2. W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia oraz assistance poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ochrona obejmuje:
  1. ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji,
  2. zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego,
  3. ubezpieczenie bagażu,
  4. ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy „ASSISTANCE”.
 1. śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 2. uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 3. wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego,
 4. zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 5. zwrotu kosztów operacji kosmetycznych Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 6. zwrotu udokumentowanych kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych,
 7. dziennego świadczenia szpitalnego.
 8. ubezpieczenie kosztów leczenia,

W ramach umowy ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A udziela ochrony ubezpieczeniowej na terytorium całego świata w zakresie:

 1. trwałego uszczerbku na zdrowiu (suma ubezpieczenia 25.000 PLN),
 2. śmierci Ubezpieczonego (suma ubezpieczenia 12.500 PLN),
 3. śmierci Ubezpieczonego na skutek wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu(suma ubezpieczenia 8.000 PLN),
 4. zawału serca lub udaru mózgu (suma ubezpieczenia 8.000 PLN),
 5. refundacji kosztów nabycia protez i środków pomocniczych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),
 6. refundacji kosztów operacji kosmetycznych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),
 7. kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych (suma ubezpieczenia 5.000,00 PLN),
 8. dziennego świadczenia szpitalnego (suma ubezpieczenia 1.500 PLN),
 9. kosztów ratownictwa na terytorium całego świata (suma ubezpieczenia 5.000 EUR na jedno zdarzenie),

10)   ubezpieczenia bagażu w KL (suma ubezpieczenia 2.000,00 PLN).

W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu przekraczającego 24%, wysokość świadczenia z tytułu uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu ustalana jest progresywnie, tj. jako iloczyn sumy ubezpieczenia określonej w umowie, wartości procentowej doznanego uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu i współczynnika progresji według poniższej Tabeli:

Procent uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu

Procent wypłacanej sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu

do 24 %

1,0%

od 25 % do 100 %

1,5%

Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia przez członka PTTK i prawa do korzystania ze świadczeń ubezpieczeniowych jest wklejony w legitymacji PTTK znaczek członkowski na dany rok kalendarzowy. W szczególnych przypadkach udokumentowaniem zawarcia umowy ubezpieczenia może być, za zgodą przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeniowego, potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej dokonane w kasie oddziału nie później niż w dniu poprzedzającym zdarzenie ubezpieczeniowe objęte ochroną ubezpieczeniową. W przypadku członków PTTK zwolnionych z opłacania składek członkowskich ubezpieczenie rozpoczyna się od dnia wpływu do Biura ZG PTTK zamówienia oddziału PTTK na znaczki członkowskie bezpłatne.

Oddział PTTK, zgodnie z zawartą Umową Ubezpieczenia, jest zobowiązany do:

 1. posiadania w Oddziałach PTTK list członków stowarzyszenia zawierających imię, nazwisko oraz datę opłacenia przez nich składki członkowskiej lub też datę nieodpłatnego zamówienia znaczka potwierdzających ważność legitymacji dla osób zwolnionych z opłacania składki członkowskiej.
 2. udostępnienia na prośbę ERGO HESTIA lub poszkodowanego listy ubezpieczonych lub jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez reprezentanta Oddziału PTTK.
 3. przechowywania przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia umowy ubezpieczenia, wszystkich dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej umowy (w szczególności dokumentów potwierdzających członkostwo w PTTK) oraz do ich udostępnienia na każde żądanie ERGO HESTIA.

Uwaga! W przypadku niewykonania ww. obowiązków ERGO HESTIA może wstrzymać się
z wypłatą świadczenia.

Składka na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wnoszona jest ze składek członkowskich PTTK.

Oddział PTTK musi dysponować w swojej siedzibie wydrukami dokumentów związanych
z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymanymi z Biura Zarządu Głównego PTTK.