ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

W dniu 14 listopad 2012 r. o godzinie 13.00 w Auli Zespołu Szkół Techniczno Informatycznych w Gliwicach odbędzie się V Przegląd Piosenki Turystycznej.

Jest to konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży, na którym prezentują utwory mieszczące się w nurcie piosenki turystycznej (piosenki z wędrówek, obozów i rajdów), poetyckiej, rajdowej, harcerskiej, biesiadnej – wszystkie te gatunki muzyki są bowiem popularne i wszechobecne na szlakach wędrówek turystycznych.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w reguaminie.

KLUB KRAJOZNAWSTWA I OCHRONY PRZYRODY
ogłasza, że tematem kolejnej edycji konkursu
fotografii krajoznawczej


WIEŻE I WIEŻYCZKI GLIWIC

 

PRACE KONKURSOWE NALEŻY SKŁADAĆ DO 16 KWIETNIA 2012 r.
w Biurze Oddziału PTTK na I piętrze
lub na zebraniach KKiOP w środy o godz. 16.30 w sali klubowej.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25 kwietnia 2012 r.
na zebraniu KKiOP oraz na stronie internetowej Oddziału

Tematem jesiennej edycji konkursu (26.09) jest: „Droga w polskim krajobrazie”

Regulamin (dostępny również w dziale Konkursy)

I. Organizatorzy Konkursu

Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Redakcja "Poznaj swój kraj" przy współudziale Kuratorów Oświaty, Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i Związku Harcerstwa Polskiego.

II. Cele i zadania Konkursu

1. Popularyzacja uprawiania turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej w kategorii wiekowej szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze, edukacyjne i zdrowotne,
2. Wpływanie na rozwój, doskonalenie oraz popularyzację form i metod młodzieżowej działalności turystycznej, poprzez wyłanianie i nagradzanie najlepszych, najaktywniejszych turystycznie grup dzieci i młodzieży,
3. Inspirowanie powstawania i realizacji ciekawych programów pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w krajoznawstwie i turystyce szkolnej.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Jako szkolny klub krajoznawczo-turystyczny rozumiane są Kluby; Koła; Drużyny, Kręgi i Grupy Turystyczne; Kompanie Turystyczne, itp. skupiające młodzież i działające na polu turystyki i krajoznawstwa szkolnego.
2. Klub zgłaszany do udziału w Konkursie działać powinien przez minimum rok.
3. Minimalna liczebność klubu - 10 osób.
4. Klub musi być zarejestrowany w jednej z organizacji pozarządowych lub przez dyrekcję szkoły i posiadać pełnoletniego opiekuna. Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno zawierać pełne informacje o zgłoszonej placówce (nazwiska opiekunów, przełożonych, dane adresowe, telefony, adresy e-mail, itp.) oraz opinię o zgłaszanym klubie sporządzoną przez dyrektora szkoły lub prezesa organizacji pozarządowej potwierdzoną pieczątką i podpisem opiniującego. Dotyczy to w szczególności prezentacji multimedialnych i internetowych kół i klubów. Zgłoszenie należy wypełnić wg wzoru stanowiącego aneks do niniejszego regulaminu.
5. Uczestniczące w Konkursie kluby klasyfikowane będą w 3 kategoriach wiekowych: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
6. Klub może grupować dzieci i młodzież z różnych kategorii wiekowych, jednak warunkiem startowania w określonej kategorii jest minimum 75% udział dzieci lub młodzieży w wieku dla kategorii właściwym.
7. Konkurs skierowany jest również do szkół specjalnych mających pod opieką dzieci niepełnosprawne.
8. Kluby skupiające dzieci niepełnosprawne występują w określonej kategorii wiekowej w wieku właściwym dla szkoły.

IV. Założenia organizacyjne.

1. Konkurs obejmuje działalność klubu w ciągu całego roku szkolnego i wakacji bezpośrednio po nim następujących, z założeniem, że ocenie podlega działalność klubu w minionym roku szkolnym.
2. Konkurs ma charakter wieloszczeblowy:
- powiatowy - przeprowadzają oddziały terenowe Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W miejscowościach gdzie nie istnieją oddziały PTTK, eliminacje mogą być przeprowadzone przez oddziały terenowe PTSM, hufce ZHP,
- wojewódzki - przeprowadzają komisje konkursowe powołane przy Kuratoriach Oświaty,
- centralny - przeprowadza Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. W skład Centralnej Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele wszystkich organizatorów oraz inne zaproszone osoby.
3. Do etapów: wojewódzkiego i centralnego zgłaszane są 3 kluby (po jednym najlepszym kandydacie w kategorii wiekowej: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).
4. Poszczególne szczeble Konkursu podsumowywane winny być w następujących terminach:
1. powiatowy - do 10 października (termin wysłania kandydatur do etapu wojewódzkiego - 20 października).
2. wojewódzki - do 10 listopada (termin wysłania kandydatur do etapu centralnego - 20 listopada).
3. centralny - do 15 grudnia
5. Komisje konkursu, decyzję o wyłonieniu najlepszych klubów podejmować będzie w oparciu o materiały dokumentujące ich osiągnięcia (m.in. kroniki lub prezentacje multimedialne).
6. Do finału centralnego dopuszczone również zostaną trzy kluby, z wyżej wymienionych kategorii szkół, wyłonione za pomocą internetu. Za podstawę oceny przyjmie się prezentację internetową działalności klubu. Współzawodnictwo to przebiegać będzie niezależnie od trybu organizacyjno-administracyjnego. Zgłoszenia multimedialnej prezentacji prosimy kierować na adres poczta(at)pttk.pl od 1 października do 15 listopada, z podaniem w temacie wiadomości: "Konkurs na Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny".

V. Kryteria oceny w konkursie

Podstawą oceny całokształtu działalności klubu są przedstawione niżej zagadnienia. Liczba punktów możliwych do uzyskania za dane zagadnienie podana jest w nawiasie.
1. Liczba członków klubu. (1 - 10 pkt).
2. Organizowanie, dla siebie i innych, form aktywnego wypoczynku promujących krajoznawstwo i turystykę szkolną (rajdy, złazy, zloty turystyczne, spływy itp.). (1 - 20 pkt).
3. Wpływ klubu na działalność turystyczno - krajoznawczą we własnej szkole oraz udział w realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. (1 - 10 pkt).
4. Osiągnięcia indywidualne członków oraz całego klubu: udział i zajęte miejsca w regionalnych i ogólnopolskich imprezach, turniejach, konkursach, przeglądach, akcjach i innych formach rywalizacji związanych z szeroko pojętą turystyką i krajoznawstwem. (1 - 15 pkt).
5. Sposoby propagowania "turystycznego" sposobu życia w swoim środowisku. (1 - 10 pkt).
6. Działalność na rzecz ochrony przyrody i środowiska oraz opieki nad dziedzictwem kulturowym, w tym nad zabytkami związanymi z historią swego otoczenia - regionu. (1 - 10 pkt).
7. Współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami, władzami i innymi lokalnymi partnerami przy realizacji swojego programu turystycznego. (1 - 10 pkt).
8. Ciekawy, oryginalny sposób dokumentowania działalności klubu. (1 - 10 pkt).
9. Zdobyte odznaki, sprawności, uprawnienia związane z turystyką kwalifikowaną. (1 - 10 pkt).
10. Inne udokumentowane osiągnięcia klubu i jego członków w dziedzinach tematycznie nawiązujących do turystyki i krajoznawstwa jak np. fotografia krajoznawcza, piosenka turystyczna i inne. (1 - 10 pkt).

VI. Nagrody

Ministerstwo Edukacji Narodowej na wniosek Centralnej Komisji Konkursowej przyznaje dyplomy i nagrody, które wręczone zostaną na spotkaniu podsumowującym Konkurs.

VII. Uwagi końcowe

1. Zainteresowane Konkursem szkolne kluby mają możliwość dostępu do aktualnych regulaminów rajdów, zlotów, turniejów i konkursów krajoznawczo-turystycznych dla młodzieży, na stronach internetowych stowarzyszeń organizujących tego typu przedsięwzięcia. Informacji można szukać m.in. pod następującymi adresami internetowymi: www.pttk.pl, www.ptsm.org.pl, www.zhp.pl, www.zhr.pl, www.lzs.pl.
2. Organizatorzy konkursu na poszczególnych szczeblach powinni zadbać o dobre propagowanie konkursu oraz zatroszczyć się o pozyskanie sponsorów - fundatorów nagród dla zwycięskich klubów.
3. Powyższy regulamin należy traktować jako ramowy - w celu ułatwienia oceny dopuszcza się jego rozszerzenia i uszczegółowienia zależnie od potrzeb lokalnych i regionalnych
4. Po przeprowadzeniu tegorocznej edycji konkursu oraz po zasięgnięciu opinii na temat jego organizacji dokonane zostaną niezbędne korekty w następnej edycji regulaminu.
5. Organizatorzy serdecznie proszą o nadsyłanie uwag, wniosków i propozycji wynikających z przebiegu konkursu na adres: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, z dopiskiem "Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny".
6. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w nim zmian przysługuje organizatorom Konkursu.

 

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno
Krajoznawczy - etap regionalny

Wzorem lat ubiegłych Oddział PTTK organizuje eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego. Jest to konkurs wielodyscyplinowy i wieloetapowy o miano najlepszego zespołu turystyczno-krajoznawczego w Polsce. Przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół. Każda szkoła do eliminacji może zgłosić trzy drużyny trzyosobowe. Drużyny zwycięskie będą reprezentować Gliwice na etapie wojewódzkim Turnieju. Zgłoszenie  wraz z wpisowym w wysokości 2 zł od ucznia należy złożyć w Oddziale PTTK, Rynek 11 do 6 marca.

Zasady organizacji Turnieju, przygotowanie, przebieg i ocena poszczególnych konkursów Turnieju określa ogólnopolski regulamin.

NA ETAPIE REGIONALNYM ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE KONKURSY:

W czwartek 26 marca 2009 r. w  Szkole Podstawowej nr 39

 • Krajoznawczy - pisemny, indywidualny
 • Wiedzy turystycznej i topograficznej  - pisemny, indywidualny
 • Kolarski tor sprawnościowy:
  • kolarski tor przeszkód - reprezentacja każdej szkoły powinna posiadać co najmniej jeden rower
  • przepisy ruchu drogowego - indywidualnie, test pisemny
 • Samarytanka:
  • wiedza z zakresu bezpieczeństwa, higieny wycieczkowania, ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy  indywidualny test pisemny
  • zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy - grupowy.
 • Kartka do kroniki (0 do 5 pkt) konkurs drużynowy; kartkę formatu A4 przedstawiającą z jednej strony drużynę, z drugiej środowisko (reprezentowaną szkołę lub/i Koło), wykonaną przez uczniów należy dostarczyć komisji konkursowej w dniu otwarcia eliminacji turniejowych.

W pištek, 27 marca 2009 r. w SP 32 ul. Wrzosowa

 • Turystyczny marsz na orientację - Las Łabędzki
 • Turystyczne ABC - konkurencja zespołowa:
  • rozpoznawanie drzew
  • ocena odległości "na oko",
  • pomiar azymutu
  • rzut do celu (dla SP)
  • gra topograficzna (dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)
  • konkurs - niespodzianka

Dokładne godziny przeprowadzenia konkursów dla  poszczególnych grup wiekowych zostaną podane w terminie późniejszym, po dokonaniu zgłoszeń przez szkoły.

UWAGA: Turniej jest konkursem zespołowym i w każdej konkurencji drużyna MUSI występować w tym samym składzie.

Ocena odznak krajoznawczych i turystycznych PTTK.
Konkurs ma charakter indywidualny, a przyznane punkty nie mają wpływu na punktację turniejową. Do oceny zalicza się wszystkie zdobyte przez ucznia odznaki. Podstawą przyznania punktów są książeczki zdobytych odznak, Książeczki należy dostarczyć komisji konkursowej w dniu otwarcia eliminacji turniejowych wraz z wykazem odznak, które są zgłoszone do konkursu.

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej
Turystyczno Krajoznawczy


Uchwała nr 37/2002

Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 września 2002 roku w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK

§ 1
Na podstawie art. 31 pkt. 1 i 2.8 Statutu PTTK Prezydium Zarządu Głównego PTTK na wniosek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK zatwierdza znowelizowany Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK.

§ 2
Znowelizowany Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK stanowi załącznik do uchwały.

§ 3
Zatwierdzony niniejszą uchwałą Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 roku.

Prezydium ZG PTTK

Komentarz
Przedstawiony przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK znowelizowany Regulamin OMTTK PTTK realizuje zapisy Uchwały XV Walnego Zjazdu PTTK w tej sprawie. Powinien umożliwić podjęcie skutecznego wystąpienia do MENiS o nadanie turniejowi statusu olimpiady przedmiotowej. Zaproponowane w Regulaminie rozwiązania mogą przyczynić się do zachęcenia do udziału w Turnieju kolejnych nowych uczestników zrzeszonych nie tylko w jednostkach organizacyjnych Towarzystwa oraz umożliwić włączenie do wspólnego przeprowadzania turnieju różne placówki wychowawcze i stowarzyszenia działające wśród i dla dzieci i młodzieży.

Roman Bargieł


REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO PTTK

I. Założenia ogólne.

§ 1
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno - Krajoznawczy PTTK (OMTTK PTTK) zwany dalej Turniejem jest stałą, tradycyjną imprezą i stanowi formę współzawodnictwa o miano najlepszego młodzieżowego zespołu turystyczno-krajoznawczego w szkole, w innych placówkach oświatowych i wychowawczych oraz stowarzyszeniach zrzeszających dzieci i młodzież.

§ 2
Celem Turnieju jest poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej , jej przeszłości i teraźniejszości, popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku, propagowanie kultury wycieczkowania, rozwijanie sprawności fizycznej, wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

§ 3
Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, "Karty turysty" oraz poleceń sędziów poszczególnych konkursów. Nieprzestrzeganie ich postanowień i poleceń może spowodować dyskwalifikację zawodnika i zespołu.

§ 4
Głównym organizatorem Turnieju jest Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz innych właściwych rzeczowo ministerstw.

§ 5
Organizatorzy Turnieju współpracują przy jego przygotowaniu i przeprowadzeniu z władzami państwowymi, samorządowymi, towarzystwami kulturalnymi i naukowymi, wojskiem, policją, strażą pożarną, lasami państwowymi oraz organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, a w szczególności Związkiem Harcerstwa Polskiego i Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych.

§ 6
Organizacje lub instytucje, które zgłoszą swoje zespoły do udziału w Turnieju, są zobowiązane do ubezpieczenia uczestników na czas trwania imprezy oraz przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas imprez turystycznych.

§ 7
Turniej organizowany jest dla młodzieży trzech typów szkół:

 1. podstawowych
 2. gimnazjalnych
 3. ponadgimnazjalnych

Poziom wymaganej wiedzy i umiejętności turystycznych w Turnieju powinien być zróżnicowany i dostosowany do typu szkoły. Eliminacje wojewódzkie i finał powinny odbywać się dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgminazjalnych - jednocześnie.

§ 8
Turniej składa się z etapów, dla których określa się następujące terminy :

 1. Etap pierwszy - przeprowadzają Koła, Kluby PTTK, szkoły i inne zainteresowane organizacje w terminie do 15 marca.
 2. Etap drugi - przeprowadzają oddziały PTTK - w terminie do 15 kwietnia.
 3. Etap trzeci wojewódzki - przeprowadzają wspólnie odpowiednie jednostki organizacyjne PTTK oraz inne organizacje - w terminie do 15 maja.
 4. Etap czwarty-finał przeprowadza Zarząd Główny PTTK w terminie do 15 czerwca.

Organizatorzy powinni nadać eliminacjom Turnieju odpowiednia rangę i oprawę wizualną ( dekoracje, imprezy towarzyszące).Należy dążyć do rozpropagowania Turnieju w środkach masowego przekazu.

II. Założenia organizacyjne etapów Turnieju.

§ 9
Etap pierwszy.

 1. Turniej na tym etapie ma charakter indywidualny, jest współzawodnictwem pomiędzy uczniami poszczególnych klas, zastępów, drużyn, klubów i kół turystycznych.
 2. Pytania konkursowe oraz wybór zadań praktycznych przygotowują organizatorzy opierając się na niniejszym Regulaminie oraz korzystając z dostępnej literatury krajoznawczej.
 3. Eliminacje mają na celu wyłonienie jednego lub dwóch ( w zależności od decyzji organizatorów wyższego etapu ) zespołów 3- osobowych składających się z najlepszych uczestników, które będą reprezentować szkołę, klub, drużynę w eliminacjach wyższego etapu.
 4. Po zakończeniu eliminacji szkolnych należy do właściwego miejscowo zarządu oddziału PTTK wysłać zgłoszenie zespołów do etapu drugiego ( wzór załącznik nr 1 do Regulaminu ) .
 5. Zadaniem wszystkich oddziałów PTTK jest opieka programowa nad przygotowaniem i przebiegiem eliminacji etapu pierwszego.

§ 10
Etap drugi - oddziałowy lub powiatowy.

 1. Eliminacje oddziałowe /powiatowe organizowane są dla 3-osobowych zespołów wszystkich typów szkół, wyłonionych w etapie pierwszym.
 2. Zestaw konkursowych pytań pisemnych oraz zestaw zadań praktycznych przygotowują powołane zespoły organizacyjne.
 3. Eliminacje oddziałowe/powiatowe - wyłaniają we wszystkich trzech typach szkół 3-osobowe zespoły, które biorą udział w eliminacjach wyższego etapu.
 4. Organizatorzy eliminacji po ich zakończeniu przesyłają do organizatorów następnego etapu Turnieju odpowiedni protokół ( wzór załącznik nr 2 do Regulaminu)

§ 11
Etap trzeci - wojewódzki.

 1. W eliminacjach wojewódzkich biorą udział 3-osobowe zespoły trzech typów szkół, wyłonione w eliminacjach oddziałowych /powiatowych. W województwach, w których nie przeprowadzono etapu drugiego, eliminacje wojewódzkie organizowane są dla najlepszych zespołów wyłonionych w etapie pierwszym. Zgłoszenia zespołów nadsyłają szkoły lub inni organizatorzy etapu pierwszego.
 2. Eliminacje wyłaniają 3-osobowe zespoły w trzech typach szkół, które reprezentować będą województwo w finale Turnieju.
 3. O miejscu i terminie eliminacji wojewódzkich organizatorzy zawiadamiają Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK.
 4. Po zakończeniu etapu wojewódzkiego eliminacji organizatorzy przesyłają do Rady Programowej d/s Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK i na wskazany adres organizatora etapu czwartego - finału protokół z ich przebiegu (załącznik nr 2 do Regulaminu).

§ 12
Etap czwarty - finał Turnieju.

 1. O miejscu i terminie finału Turnieju Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK zawiadamia organizatorów etapów wojewódzkich w terminie do 31 marca.
 2. Podczas finału Turnieju organizatorzy podają do wiadomości województwo, na terenie którego odbędzie się finał w roku następnym.
 3. Zespoły z województw, które są organizatorami finału Turnieju, uczestniczą w finale poza konkursem.
 4. Organizatorzy finału przesyłają wyniki turniejowe do wszystkich organizatorów etapu wojewódzkiego.
 5. Województwa, z których pochodzą zwycięskie drużyny, mają prawo wystawienia w następnym finale dodatkowo po jednej drużynie w odpowiedniej kategorii wiekowej.

III. Zasady organizacji turnieju, przygotowanie, przebieg i ocena poszczególnych konkursów Turnieju.

§ 13
W pierwszym i drugim etapie Turnieju organizatorzy wybierają te konkursy, które są możliwe do przeprowadzenia w warunkach szkoły lub oddziału PTTK.

W etapie wojewódzkim i podczas finału Turnieju dla wszystkich typów szkół obowiązują wszystkie wymienione poniżej konkursy turniejowe i regulaminowy sposób ich oceny:

 1. Krajoznawczy (pisemny).
 2. Wiedzy turystycznej i topograficznej (pisemny).
 3. Turystyczny marsz na orientację.
 4. Kolarski tor sprawnościowy:
  • kolarski tor przeszkód,
  • przepisy ruchu drogowego,
 5. Samarytanka:
  • wiedza z zakresu bezpieczeństwa, higieny wycieczkowania, ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 6. Turystyczne ABC.
 7. Karta do kroniki.

§ 14
We wszystkich etapach Turnieju organizatorzy mogą również przeprowadzać pozaregulaminowe konkursy nie wliczane do punktacji turniejowej wg własnych pomysłów i możliwości np. ocena uprawnień oraz odznak krajoznawczych i turystycznych, kajakowy tor przeszkód, konkurs niespodzianka. Mogą to być konkursy zespołowe lub indywidualne. Zasady punktacji ustalają i podają do wiadomości uczestników organizatorzy.

§ 15
Konkurs krajoznawczy.
Konkurs krajoznawczy polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania ( na etapie szkolnym 25 pytań, na dalszych 50- pytań). W etapie szkolnym czas odpowiedzi na wszystkie pytania 25 minut, w dalszych etapach - 50 minut. Zakres merytoryczny konkursu krajoznawczego obejmuje wiedzę krajoznawczą o:

 • własnej miejscowości (etap szkolny),
 • regionie (etap międzyszkolny, oddziałowy),
 • województwie (etap wojewódzki) ,
 • kraju z uwzględnieniem województwa , na terenie którego odbywa się finał Turnieju (etap centralny) - 50% pytań o kraju i 50 % pytań o województwie organizującym finał .

Zaleca się organizatorom poszczególnych etapów Turnieju wprowadzanie do pytań części zagadnień etapu wyższego np. na etapie powiatowym 30 % pytań o województwie.
Na wszystkich etapach konkurs ma charakter indywidualny. Uczestniczą w nim wszyscy członkowie zespołu, udzielając odpowiedzi indywidualnych.
Za odpowiedź prawidłową przyznaje się 2 pkt., niepełną -1 punkt, odpowiedź zła lub brak - 0 pkt.Za prawidłowe odpowiedzi uczestnik może uzyskać maksymalnie 100 pkt. (50 pkt. w etapie szkolnym), a zespół maksymalnie 300 punktów turniejowych.

§ 16
Konkurs wiedzy turystycznej i topograficznej.
Konkurs wiedzy turystycznej i topograficznej jest konkurencją indywidualną, w której uczestnicy mogą otrzymać maksymalnie 50 pkt. - a łączna suma punktów uzyskanych przez zespół -150 pkt. Czas odpowiedzi i rozwiązania zadań konkursu wynosi 30 minut. Przy rozwiązywaniu zadań konkursu mogą być potrzebne przybory: linijka, ołówek, kątomierz, kompas. Zakres tematyczny konkursu obejmuje:

 • historię, tradycję i zadania PTTK w rozwoju turystyki i krajoznawstwa, zwłaszcza w środowisku młodzieżowym (maksymalnie 10 pkt. dla uczestnika),
 • zasady uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak PTTK (maksymalnie 10 pkt. dla uczestnika) ,
 • zadania z zakresu topografii polegające np. na odnalezieniu błędów w oznakowaniu sytuacji lub użyciu znaków topograficznych na mapie ćwiczebnej, opis znaków topograficznych, wykonaniu szkicu trasy marszu wg opisu itp.(maksymalnie 30 punktów dla uczestnika).

Szczegółowy sposób oceny poszczególnych zadań podają organizatorzy na kwestionariuszu zadania.

§ 17
Turystyczny marsz na orientację.
Marsze na orientację powinny być przeprowadzone zgodnie z Regulaminem turystycznych imprez na orientację ustanowionym przez Komisję Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK. W konkursie tym uczestniczą zespoły 3-osobowe , w wylosowanej kolejności. Zadanie polega na zespołowym przejściu wyznaczonej trasy, odnalezieniu w określonej kolejności wszystkich punktów kontrolnych, uzyskaniu na nich potwierdzenia pobytu, wykonaniu ewentualnych zadań dodatkowych określonych w regulaminie i przybyciu na metę w określonym czasie. Zespół, który zdobył pierwsza lokatę uzyskuje 100 punktów turniejowych, a każdy następny o x punktów mniej, przy czym wartość x wylicza się w/g wzoru : x = 100 : ( n - 1) gdzie n- liczba zespołów startujących w eliminacjach. (np. w eliminacjach startuje 15 zespołów x = 100 : (15-1) = 7,1 zespoły uzyskują odpowiednio za I miejsce - 100 pkt., II - 92,9 pkt., za III- 85,8 pkt., ... , XV miejsce 0,6 pkt. turniejowych).

§ 18
Kolarski tor sprawnościowy.
Kolarski tor sprawnościowy jest konkursem, w którym biorą udział wszyscy członkowie zespołu. Składa się z dwóch elementów: kolarskiego toru przeszkód i testu z przepisów ruchu drogowego.

 1. Kolarski tor przeszkód należy zbudować, wykorzystując proste przeszkody i zadania do wykonania odpowiadające warunkom spotykanym na trasie i w terenie. Tor pokonywany jest przez drużynę 3-osobową na zasadzie sztafety. Popełnione błędy, niewykonanie zadań podczas pokonywania toru ocenia się punktami karnymi . Kolarski tor przeszkód wygrywa drużyna, która uzyska najmniejszą ilość punktów karnych, a w przypadku jednakowej ilości punktów decyduje czas przejazdu. Zwycięska drużyna otrzymuje tyle punktów ile zespołów startuje w eliminacjach, a każda następna o jeden punkt mniej.
 2. Test z przepisów ruchu drogowego (indywidualny) składa się z 10 pytań punktowanych następująco: za odpowiedź prawidłową - 2 pkt., niepełną - 1 pkt., odpowiedź złą lub jej brak - 0 pkt. Za prawidłowe odpowiedzi uczestnik może uzyskać 20 punktów a drużyna 60 - zwycięska drużyna otrzymuje tyle punktów, ile zespołów startuje w eliminacjach, a każda następna o jeden punkt mniej.
 3. O zwycięstwie w konkursie "Kolarski tor sprawnościowy" decyduje suma punktów uzyskanych przez drużynę w obu konkurencjach. Zwycięski zespół otrzymuje 75 punktów turniejowych, a każdy następny o x punktów mniej, przy czym wartość x wylicza się analogicznie jak w § 17.

§ 19
Samarytanka
Konkurs składa się z dwóch konkurencji, w których bierze udział cały zespół.

 1. Test z zakresu bezpieczeństwa , higieny wycieczkowania i ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy składa się z 10 pytań punktowanych: 1 pkt. - odpowiedź prawidłowa, odpowiedź zła lub brak odpowiedzi 0 - punktów . W teście uczestniczą wszyscy członkowie zespołu, udzielając odpowiedzi indywidualnych, drużyna w sumie może uzyskać 30 punktów.
 2. Zadania praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku punktowane : 0 - 20 punktów. Zadania wykonywane są przez cały zespół.

O zwycięstwie w konkursie decyduje suma punktów uzyskanych w obu konkurencjach. Zwycięski zespół uzyskuje 75 punktów turniejowych, a każdy następny o x mniej, przy czym wartość x wylicza się analogicznie jak w § 17.

§ 20
Turystyczne ABC - praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście.Konkurencja zespołowa składająca się na przykład z następujących elementów:

 1. Mierzenie odległości i wysokości w terenie.
 2. Pakowanie plecaka turystycznego.
 3. Pokonanie przeszkody terenowej (np. most linowy).
 4. Umiejętność zbudowania kuchni polowej, ogniska .
 5. Rozstawienie namiotu.
 6. Rzut do celu (np. kołem ratunkowym ).
 7. Gra azymutowa.
 8. Rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt.
 9. Rozpoznawanie roślin.
 10. Regionalizm, folklor, etnografia.
 11. Atrakcje turystyczne terenu .
 12. Niespodzianka.
 13. Inne przygotowane przez organizatorów propozycje.

Organizator wybiera do przeprowadzenia 5 elementów konkurencji w tym 3 z wymienionych w punktach 1-7 (umiejętności praktyczne) i 2 z wymienionych w punktach 8-13 ( wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce). Za wykonanie każdego z nich zespół może uzyskać od 0 do 20 punktów. Podczas finału Turnieju konkurencja jest przeprowadzana w formie biegu patrolowego.
O kolejności startu zespołów decyduje losowanie .
Zespół, który zajmie pierwszą lokatę, otrzymuje 100 pkt. turniejowych, a każdy następny o x punktów mniej, przy czym wartość x wylicza się jak w § 17.
Wykaz elementów konkurencji organizatorzy podają do wiadomości uczestników Turnieju odpowiednio wcześniej.

§ 21
Karta do kroniki.
Konkurencja polega na przygotowaniu przez drużynę startującą w Turnieju karty do kroniki. Format karty: A-4 x 2 strony - prezentacja drużyny i środowiska, kartę drużyna przywozi ze sobą i przekazuje organizatorowi w pierwszym dniu trwania Turnieju.
Za kartę do kroniki drużyna może uzyskać od 0 do 25 punktów.
Drużyna, która uzyska pierwszą lokatę, otrzymuje 25 punktów turniejowych, a każdy następna o x punktów mniej, przy czym wartość x wylicza się jak w § 17.

§ 22
Ocena uprawnień, odznak krajoznawczych i turystycznych PTTK.
Konkurs ma charakter indywidualny, a przyznane punkty nie mają wpływu na punktację turniejową.

 1. Uprawnienia PTTK.
  Ocenie poddane są uprawnienia przodownika lub młodzieżowego przodownika turystyki kwalifikowanej - 20 pkt oraz organizatora turystyki lub młodzieżowego organizatora turystyki - 10 pkt. Punkty konkursowe otrzymuje się za najwyższe uprawnienie. Nie sumuje się punktów za poszczególne uprawnienia.
 2. Odznaki krajoznawcze i turystyczne PTTK.

Ocenie podlegają następujące odznaki we wszystkich stopniach i odmianach :

 1. Górska Odznaka Turystyczna.
 2. Jeździecka Odznaka Turystyczna.
 3. Kolarska Odznaka Turystyczna.
 4. Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza.
 5. Motorowa Odznaka Turystyczna.
 6. Narciarska Odznaka Turystyczna.
 7. Odznaka Turystyki Pieszej.
 8. Odznaka Fotografii Krajoznawczej.
 9. Odznaka Imprez na Orientację.
 10. Odznaka Turysta Przyrodnik.
 11. Odznaka Krajoznawcza Polski.
 12. Turystyczna Odznaka Kajakowa.
 13. Turystyczna Odznaka Podwodna.
 14. Żeglarska Odznaka Turystyczna.
 15. Regionalna Odznaka Krajoznawcza.
 16. Odznaki Krajoznawcze - regionalne i okolicznościowe ( wszystkie rodzaje).

Dla odznak wymienionych w punktach od a do n stosuje się punktację: stopień popularny - 1 pkt., mała brązowa - 2 pkt., mała srebrna - 6 pkt., mała złota i wyższe - 12 pkt. za każdą z odznak wymienionych w punkcie o można otrzymać 2 pkt. Ocenie podlegają najwyższe stopnie odznak. Podstawą przyznania punktów są :

 • ważne książeczki i legitymacje zdobytych odznak,
 • legitymacje uprawnień PTTK.

Książeczki i legitymacje należy dostarczyć komisji konkursowej w dniu otwarcia eliminacji turniejowych wraz z wykazem uprawnień i odznak, które są zgłoszone do konkursu.
W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez zgłoszonych do konkursu o zajętym miejscu decyduje ilość zdobytych odznak.

§ 23
Podsumowanie i ogłoszenie wyników.

 1. W przypadku zdobycia przez kilka zespołów takiej samej ilości punktów w konkursach (poza testami pisemnymi), do punktacji Turnieju dla każdego z tych zespołów przyjmuje się wynik średniej arytmetycznej.
 2. Wyniki poszczególnych konkursów oblicza się z dokładnością do 0,1 punktu turniejowego. Również punkty "pomocnicze" i "duże" każdorazowo oblicza się z dokładnością do 0,1 punktu.
 3. Uzyskane przez uczestnika ( zespół) oceny w konkursach praktycznych są jawne i ogłaszane przez sędziów po ukończeniu konkursu przez uczestnika (zespół) .
 4. Ostateczne wyniki poszczególnych konkurencji należy ogłaszać po ich zakończeniu i sprawdzeniu wyników przez sędziego głównego.
 5. O zwycięstwie w turnieju decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach turniejowych.

W przypadku zdobycia przez kilka zespołów jednakowej liczby punktów o lokacie zespołu decyduje kolejność wyników w konkursie krajoznawczym. Jeśli w konkursie krajoznawczym, zespoły te uzyskały również jednakową ilość punktów o kolejności zespołu decyduje lokata w konkursie Turystyczne ABC.

IV. Uwagi końcowe.

§ 24
Nagrody w eliminacjach i finale Turnieju fundują organizatorzy i instytucje współdziałające. System nagród, liczbę wyróżnień ustalają organizatorzy. Zaleca się przyznawanie nagród w postaci sprzętu turystycznego lub wydawnictw o tematyce krajoznawczej dla 3-6 pierwszych zespołów oraz nagród specjalnych w niektórych konkurencjach i zadaniach pozakonkursowych.

§ 25
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje organizatorom poszczególnych etapów Turnieju, a podczas finału Sędziemu Głównemu i Radzie Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK.

§ 26
Regulamin został przyjęty przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK 8 września 2002 roku oraz zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK 20 września 2002 r. i obowiązuje od 1 października 2002 r.