ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Informujemy, że nasz Oddział wprowadził procedury, zgodnie z najnowszym rozporządzeniem RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych), które weszło w życie 25 maja 2018.

Administratorem danych jest Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej, ul. Rynek 11 wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS pod numerem 0000002385.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z wprowadzoną polityką do danych maja dostęp jedynie osoby uprawnione, a same dane są przechowywane w sposób bezpieczny i ograniczający dostęp do nich przez osoby niepowołane.

Członkowie PTTK:

Każdy członek PTTK ma możliwość wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych. Są one przechowywane w naszym Oddziale oraz w Zarządzie Głównym PTTK. Jednocześnie informujemy, że chęć usunięcia danych osobowych jednoznacznie oznacza wykreślenie danego Członka ze stowarzyszenia. Dane te (oprócz ZG PTTK) nie są nigdzie udostępniane.

Uczestnicy wycieczek i imprez:

Każda osoba biorąca udział w naszych wycieczkach i imprezach podaje dobrowolnie swoje dane osobowe. Ma możliwość wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych. Podanie wymaganych danych jest niezbędne do wykonania usługi.

2018 2020 ubezpieczenieOd 1 kwietnia br. członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską PTTK oraz zwolnieni z jej opłaty będą ubezpieczeni w  Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna (TO50/000429/17/A).

 

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 1. następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego;
 2. koszty leczenia i assistance poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdów poza granice RP wraz z włączeniem amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych.

Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską) w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:

 • od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019r. w przypadku opłacenia składki za rok 2018,
 • od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020r. w przypadku opłacenia składki za rok 2019,
 • od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021r. w przypadku opłacenia składki za rok 2020.

Uwaga! Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki członkowskiej, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2018r. w przypadku opłacenia składki za rok 2018 albo 1 kwietnia 2019r. w przypadku opłacenia składki za rok 2019 itd., natomiast osoby zwolnione z opłacenia składki członkowskiej od dnia złożenia zapotrzebowania na znaczek.

W ramach umowy ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkich członków PTTK z opłaconą składką członkowską bez względu na WIEK oraz osoby wyznaczone przez PTTK do obsługi imprez organizowanych przez PTTK (podczas prac przygotowawczych i zamykających ich organizację), również gdy nie są członkami PTTK.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

1.    W zakresie ubezpieczenia NNW - Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobę na terytorium całego świata.

 1. Ochrona ubezpieczeniowa  w zakresie NNW obejmuje świadczenia z tytułu:
 2. W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia oraz assistance poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ochrona obejmuje:
  1. ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji,
  2. zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego,
  3. ubezpieczenie bagażu,
  4. ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy „ASSISTANCE”.
 1. śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 2. uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 3. wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego,
 4. zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 5. zwrotu kosztów operacji kosmetycznych Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 6. zwrotu udokumentowanych kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych,
 7. dziennego świadczenia szpitalnego.
 8. ubezpieczenie kosztów leczenia,

W ramach umowy ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A udziela ochrony ubezpieczeniowej na terytorium całego świata w zakresie:

 1. trwałego uszczerbku na zdrowiu (suma ubezpieczenia 25.000 PLN),
 2. śmierci Ubezpieczonego (suma ubezpieczenia 12.500 PLN),
 3. śmierci Ubezpieczonego na skutek wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu(suma ubezpieczenia 8.000 PLN),
 4. zawału serca lub udaru mózgu (suma ubezpieczenia 8.000 PLN),
 5. refundacji kosztów nabycia protez i środków pomocniczych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),
 6. refundacji kosztów operacji kosmetycznych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),
 7. kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych (suma ubezpieczenia 5.000,00 PLN),
 8. dziennego świadczenia szpitalnego (suma ubezpieczenia 1.500 PLN),
 9. kosztów ratownictwa na terytorium całego świata (suma ubezpieczenia 5.000 EUR na jedno zdarzenie),

10)   ubezpieczenia bagażu w KL (suma ubezpieczenia 2.000,00 PLN).

W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu przekraczającego 24%, wysokość świadczenia z tytułu uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu ustalana jest progresywnie, tj. jako iloczyn sumy ubezpieczenia określonej w umowie, wartości procentowej doznanego uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu i współczynnika progresji według poniższej Tabeli:

Procent uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu

Procent wypłacanej sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu

do 24 %

1,0%

od 25 % do 100 %

1,5%

Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia przez członka PTTK i prawa do korzystania ze świadczeń ubezpieczeniowych jest wklejony w legitymacji PTTK znaczek członkowski na dany rok kalendarzowy. W szczególnych przypadkach udokumentowaniem zawarcia umowy ubezpieczenia może być, za zgodą przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeniowego, potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej dokonane w kasie oddziału nie później niż w dniu poprzedzającym zdarzenie ubezpieczeniowe objęte ochroną ubezpieczeniową. W przypadku członków PTTK zwolnionych z opłacania składek członkowskich ubezpieczenie rozpoczyna się od dnia wpływu do Biura ZG PTTK zamówienia oddziału PTTK na znaczki członkowskie bezpłatne.

Oddział PTTK, zgodnie z zawartą Umową Ubezpieczenia, jest zobowiązany do:

 1. posiadania w Oddziałach PTTK list członków stowarzyszenia zawierających imię, nazwisko oraz datę opłacenia przez nich składki członkowskiej lub też datę nieodpłatnego zamówienia znaczka potwierdzających ważność legitymacji dla osób zwolnionych z opłacania składki członkowskiej.
 2. udostępnienia na prośbę ERGO HESTIA lub poszkodowanego listy ubezpieczonych lub jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez reprezentanta Oddziału PTTK.
 3. przechowywania przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia umowy ubezpieczenia, wszystkich dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej umowy (w szczególności dokumentów potwierdzających członkostwo w PTTK) oraz do ich udostępnienia na każde żądanie ERGO HESTIA.

Uwaga! W przypadku niewykonania ww. obowiązków ERGO HESTIA może wstrzymać się
z wypłatą świadczenia.

Składka na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wnoszona jest ze składek członkowskich PTTK.

Oddział PTTK musi dysponować w swojej siedzibie wydrukami dokumentów związanych
z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymanymi z Biura Zarządu Głównego PTTK.
Obowiązki Ubezpieczonego w razie powstania wypadku

1.    W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, zgłosić się do lekarza i zastosować do jego zaleceń oraz podjąć działania mające na celu zmniejszenie skutków nieszczęśliwego wypadku, w tym Ubezpieczony zobowiązany jest poddać się zaleconemu przez lekarzy leczeniu, przez co rozumie się wszelkie formy terapii, zabiegi operacyjne, rehabilitację i inne działania medyczne mające na celu poprawę stanu zdrowia Ubezpieczonego.

 1. W razie zajścia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami RP – związanego z ubezpieczeniem kosztów leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej – Ubezpieczony zobowiązany jest do postępowania zgodnie z poniższymi postanowieniami:

przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie bezwzględnie i niezwłocznie
zgłosić  telefonicznie prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego Mondial Assistance  tel. + 48 (22) 522 29 90, (22) 232 29 90,  

 1. z zastrzeżeniem że w przypadku wymagającym wezwania karetki, należy to zrobić
  we własnym zakresie i następnie skontaktować się z Centrum Alarmowym,
 2. dokładnie wyjaśnić pracownikowi Centrum Alarmowego okoliczności, w jakich Ubezpieczony się znajduje, jakiej pomocy potrzebuje oraz podać niezbędne informacje o ubezpieczeniu numer polisy, imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer kontaktowy),
 3. umożliwić lekarzom Centrum Alarmowego dostęp do wszystkich informacji medycznych,
 4. stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw,
 5. kontakt z Centrum Alarmowym  i uzyskanie gwarancji pokrycia kosztów leczenia szpitalnego
  i ambulatoryjnego,   a także kosztów transportu medycznego i transportu zwłok są warunkiem przyjęcia odpowiedzialności ERGO HESTII.
 6. Zgłoszenie  roszczenia o wypłatę odszkodowania Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć ERGO HESTII w ciągu 7 dni od daty zakończenia leczenia wraz z dokumentami i informacjami niezbędnymi do rozpatrzenia wniosku o wypłatę, w tym w szczególności:
  1. numer polisy,
  2. szczegółowy opis okoliczności zdarzenia;
  3. kopię diagnoz lekarskich i innych dokumentów stwierdzających przyczyny i zakres udzielonej pomocy medycznej,
  4. kopię rachunków za opłaconą pomoc medyczną lub dotyczące innych kosztów objętych zakresem ubezpieczenia;
 7. Szkodę do ERGO HESTII  można zgłosić:
  1. 1w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. 2poprzez formularz na stronie
  3. 3ustnie – telefonicznie pod nr telefonu 801 107 107  lub 58 555 5 555 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce ERGO HESTIA.
  4. 4W przypadku zgłoszenia szkody na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ubezpieczony lub Uposażony zobowiązany jest załączyć kwestionariusz „Zgłoszenia szkody” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz do udzielenia wszelkich informacji, wyjaśnień i przesłania wymaganych dokumentów do ERGO HESTIA.
 8. Ubezpieczony jest zobowiązany poddać się badaniu przez lekarza wyznaczonego przez ERGO HESTIA, jeżeli ERGO HESTIA uzna takie badanie za niezbędne dla rozpatrzenia złożonych roszczeń. Koszt takiego badania ponosi ERGO HESTIA.
 9. W trakcie likwidacji szkody Ubezpieczony jest zobowiązany do zwolnienia innych zakładów ubezpieczeń, urzędów, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz leczących go lekarzy i podmiotów wykonujących działalność leczniczą z obowiązku zachowania wobec ERGO HESTIA w tajemnicy informacji, które są niezbędne do prawidłowego ustalenia okoliczności mających wpływ na odpowiedzialność ERGO HESTIA.
 10. W razie naruszenia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków niniejszego paragrafu, ERGO HESTIA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia skutków następstw nieszczęśliwego wypadku lub uniemożliwiło ERGO HESTIA ustalenie okoliczności i skutków nieszczęśliwego wypadku.

8.    Postanowienia ust. 6 nie mają zastosowania w sytuacji, gdy Ubezpieczony nie był poinformowany o zawarciu umowy na jego rachunek i obowiązkach wynikających z zawarcia umowy ubezpieczenia.
Ważne! Wyłączenia odpowiedzialności:

 1. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa wypadków doznanych:
 1. w następstwie popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa albo samobójstwa,
 2. w wyniku samookaleczenia,
 3. w wyniku choroby psychicznej oraz choroby układu nerwowego,
 4. w wyniku zatrucia alkoholem, narkotykami, nikotyną lub innymi środkami odurzającymi,
 5. czynnego udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszkach, rozruchach, niepokojach społecznych, strajkach i lokautach, sabotażu oraz terroryzmie,
 6. wskutek prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganego uprawnienia oraz prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających w ilościach przekraczających dopuszczalne normy obowiązujące w kraju zajścia wypadku,
  1. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
 7. wypadków powstałych wskutek pozostawania Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości – stężenie alkoholu we krwi powyżej 0,5‰ lub obecność alkoholu w wydychanym powietrzu powyżej 0,25mg w 1dm3,
 8. wypadków powstałych wskutek pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem narkotyków albo innych środków odurzających,
 9. infekcji, z tym że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli Ubezpieczony został zakażony mikroorganizmem chorobotwórczym w wyniku ran odniesionych w wypadku objętym zakresem ubezpieczenia,
 10. uszkodzeń dysków międzykręgowych i ich następstw,
 11. zatruć przewodu pokarmowego, z zastrzeżeniem że wyłączenie nie dotyczy ubezpieczenia kosztów leczenia poza granicami RP,
 12. śmierci i uszczerbków na zdrowiu powstałych w następstwie niewłaściwego leczenia albo niewłaściwie wykonanych zabiegów na ciele, z tym że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli leczenie lub zabiegi były następstwem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.
 13. Ponadto, w przypadku kosztów leczenia ochroną ubezpieczeniową nie są objęte również poniżej wymienione ryzyka:
  1. zniszczenia, konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez organy celne lub inne władze,
  2. wykonywanie pracy fizycznej za granicą,
  3. uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
  4. zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu lub branie udziału w zawodach, wyścigach, treningach w związku z zawodowym i wyczynowym uprawianiem sportu, (wyłączenie nie dotyczy imprez, zawodów, wyścigów mających charakter rekreacyjny),
  5. uprawianie sportów ekstremalnych,
  6. następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych, o których Ubezpieczony wiedział przed wystąpieniem wypadku,
  7. powikłania występującymi od 32 tygodnia ciąży,
  8. związane z porodem który nastąpił po 32 tygodniu ciąży,
  9. związane z zabiegiem usuwania ciąży, o ile nie został on wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia,
  10. związane z zaburzeniami psychicznymi,
  11. związane z operacją plastyczną lub zabiegiem kosmetycznym,
  12. związane z leczeniem prowadzonym przez lekarza będącego członkiem rodziny Ubezpieczonego, chyba że zostało to zaakceptowane przez Centrum Alarmowe,
  13. związane z chorobą, w tym chorobą przewlekłą, z powodu której Ubezpieczony był leczony lub która została zdiagnozowana w okresie 24 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
 14. W odniesieniu do szkód powstałych w bagażu z zakresu ochrony ubezpieczeniowej są wyłączone:
  1. srebro, złoto, platyna w złomie i sztabach,
  2. wartości pieniężne,
  3. papiery wartościowe, książeczki i bony oszczędnościowe, karty płatnicze wszelkiego rodzaju oraz bilety na przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
  4. dokumenty urzędowe oraz prywatne,
  5. dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie,
  6. przedmioty wartościowe,
  7. futra,
  8. programy komputerowe i dane na nośnikach wszelkiego rodzaju,
  9. sprzęt sportowy o charakterze profesjonalnym,
  10. broń oraz trofea myśliwskie,
  11. akcesoria samochodowe oraz przedmioty stanowiące wyposażenie przyczep kempingowych i łodzi,
  12. przedmioty w liczbie wskazującej na ich przeznaczenie handlowe,
  13. przedmioty służące działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej,
  14. mienie przesiedleńcze.
  15. 1Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody:
  16. polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie rzeczy w związku z ich używaniem,
  17. polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów oraz innych pojemników bagażu,
  18. powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, dokonanej z bagażnika dachowego pojazdu samochodowego
   w przypadku gdy chociaż jedna ze ścian bagażnika została wykonana ze słabego materiału (typu brezent) lub gdy bagażnik nie był zabezpieczony odpowiednim zamkiem,
  19. powstałe w aparatach i urządzeniach elektrycznych wskutek ich wad lub działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba że działanie prądu elektrycznego spowodowało pożar,
  20. będące następstwem zwykłego zużycia rzeczy ubezpieczonej, samozapalenia, samozepsucia lub wycieku, a w przypadku rzeczy tłukących się lub w opakowaniu szklanym – potłuczenia lub utraty wartości rzeczy uszkodzonej,
  21. będące następstwem działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego,
  22. powstałe wskutek emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji.

5.                       ERGO HESTIA jest wolna od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
Dokumenty do pobrania:

Wszelkie dokumenty są dostępne na stronie: http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/nnw2018/index.php
Ubezpieczenia z lat poprzednich:


 8 marca 2016 r. przedstawiciele ZG PTTK podpisali w imieniu Towarzystwa dwuletnią Umowę ubezpieczeniową Nr 5834–02.694.413

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 1. następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego;
 2. koszty leczenia i assistance poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdów poza granice RP wraz z włączeniem amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych.

Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską) w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:

-        od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017r. w przypadku opłacenia składki za rok 2016,

-        od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018r. w przypadku opłacenia składki za rok 2017.

Uwaga! Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki członkowskiej, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2016r. w przypadku opłacenia składki za rok 2016 albo 1 kwietnia 2017r. w przypadku opłacenia składki za rok 2017, natomiast osoby zwolnione z opłacenia składki członkowskiej od dnia złożenia zapotrzebowania na znaczek.

W ramach umowy ubezpieczenia AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkich członków PTTK z opłaconą składką członkowską bez względu na WIEK.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

 1. W zakresie ubezpieczenia NNW - Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobę na terytorium całego świata w szczególności w życiu prywatnym oraz:
  1. podczas uczestnictwa w imprezach PTTK w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową, za które uznaje się wszystkie imprezy organizowane lub współorganizowane przez struktury organizacyjne PTTK, których wykaz jest dostępny na każde żądanie AXA. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wszystkie imprezy PTTK związane z rekreacyjnym uprawianiem sportów wodnych i konnych.
  2. podczas pobytu w obiektach PTTK będących w użytkowaniu lub własnością PTTK w związku z realizacją zadań statutowych lub z tytułu korzystania z noclegu albo atrakcji turystycznych,
  3. podczas zdobywania odznak turystycznych PTTK,
  4. podczas indywidualnego (organizowanego samodzielnie oraz poza strukturami PTTK) uprawiania turystyki. 
  5. Ochrona ubezpieczeniowa  w zakresie NNW obejmuje świadczenia z tytułu:
   1. śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
   2. uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
   3. wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego,
   4. zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
   5. zwrotu kosztów operacji kosmetycznych Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
   6. zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego.
  6. W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ochrona obejmuje:
   1. trwałego uszczerbku na zdrowiu (suma ubezpieczenia 23.000 PLN),
   2. śmierci Ubezpieczonego (suma ubezpieczenia 12.500 PLN),
   3. zawału serca lub udaru mózgu (suma ubezpieczenia 8.000 PLN),
   4. refundacji kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),
   5. refundacji kosztów operacji kosmetycznych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),
   6. kosztów ratownictwa (suma ubezpieczenia 5.000 EUR na jedno zdarzenie),
   7. kosztów leczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (suma ubezpieczenia 5.000 PLN).
   8. posiadania w Oddziałach PTTK list członków stowarzyszenia zawierających imię, nazwisko oraz datę opłacenia przez nich składki członkowskiej lub też datę nieodpłatnego zamówienia znaczka potwierdzających ważność legitymacji dla osób zwolnionych z opłacania składki członkowskiej.
   9. udostępnienia na prośbę AXA lub poszkodowanego listy ubezpieczonych lub jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez reprezentanta Oddziału PTTK.
   10. przechowywania przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia umowy ubezpieczenia, wszystkich dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej umowy (w szczególności dokumentów potwierdzających członkostwo w PTTK) oraz do ich udostępnienia na każde żądanie AXA.
   11. W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, zgłosić się do lekarza i zastosować do jego zaleceń oraz podjąć działania mające na celu zmniejszenie skutków nieszczęśliwego wypadku, w tym Ubezpieczony zobowiązany jest poddać się zaleconemu przez lekarzy leczeniu, przez co rozumie się wszelkie formy terapii, zabiegi operacyjne, rehabilitację i inne działania medyczne mające na celu poprawę stanu zdrowia Ubezpieczonego.
   12. W razie zajścia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami RP –związanego z ubezpieczeniem kosztów leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej – Ubezpieczony zobowiązany jest do postępowania zgodnie z poniższymi postanowieniami:
    1. przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie bezwzględnie i niezwłocznie zgłosić telefonicznie prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego  - INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
    2. dokładnie wyjaśnić pracownikowi Centrum Alarmowego okoliczności, w jakich Ubezpieczony się znajduje, jakiej pomocy potrzebuje oraz podać niezbędne informacje o ubezpieczeniu (numer umowy generalnej, imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer kontaktowy),
    3. umożliwić lekarzom Centrum Alarmowego dostęp do wszystkich informacji medycznych,
    4. stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw ,
    5. kontakt z Centrum Alarmowym  i uzyskanie gwarancji pokrycia kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, atakże kosztów transportu medycznego i transportu zwłok są warunkiem przyjęcia odpowiedzialności Towarzystwa.
    6. Zgłoszenie  roszczenia o wypłatę odszkodowania z tytułu kosztów leczenia  powinno zwierać:
     1. numer umowy generalnej,
     2. szczegółowy opis okoliczności zdarzenia;
     3. orzeczenie lekarskie, obejmujące rodzaj i charakter obrażeń zawierające dokładną diagnozę oraz zalecone leczenie;
     4. wszystkie rachunki i faktury, świadectwa szpitalne, które umożliwią AXA ustalenie łącznych kosztów leczenia poniesionych przez Ubezpieczonego.
 2. ochrona ubezpieczeniowa w zakresie kosztów leczenia wygasa z chwilą spełnienia świadczeń równych sumie ubezpieczenia, tj. 5000 PLN
  1.  AXA zwraca Ubezpieczonemu koszty poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą, prowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczonego na terenie Europy (z włączeniem zdarzeń na terenie RP), z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Zwrot kosztów akcji ratowniczej lub poszukiwawczej niezwiązanej z nieszczęśliwym wypadkiem lub udarem mózgu lub zawałem serca pokrywany jest przez AXA po potraceniu 30% udziału własnego Ubezpieczonego w poniesionych kosztach.
  3. Przez koszty ratownictwa rozumie się koszty poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, udzielenie doraźnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia, transport z miejsca wypadku lub odnalezienia Ubezpieczonego do najbliższego punktu opieki medycznej przy użyciu specjalistycznych środków transportu. 
  4. Zwrot następuje na podstawie oryginałów rachunków bądź faktur do wysokości 5.000 EUR. 

a. koszty leczenia

b. koszty transportu do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej  na terenie RP lub kraju rezydencji,

c. koszty transportu zwłok  do miejsca pochówku na terenie RP lub kraju rezydencji,

d. koszty związane z organizowaniem i świadczeniem natychmiastowej pomocy assistance,

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terytorium całego świata (w tym na terenie RP), w czasie trwania odpowiedzialności AXA oraz koszty leczenia i assistance na terytorium wszystkich państw świata podczas podróży zagranicznej z wyłączeniem terytorium RP.

W ramach umowy ubezpieczenia AXA udziela ochrony ubezpieczeniowej na terytorium świata w zakresie:

W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu przekraczającego 24%, wysokość świadczenia z tytułu uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu ustalana jest progresywnie, tj. jako iloczyn sumy ubezpieczenia określonej w umowie, wartości procentowej doznanego uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu i współczynnika progresji według poniższej Tabeli:

Procent uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu

Procent wypłacanej sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu

do 24 %

1,0%

od 25 % do 100 %

1,5%

Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia przez członka PTTK i prawa do korzystania ze świadczeń ubezpieczeniowych jest wklejony w legitymacji PTTK znaczek członkowski na dany rok kalendarzowy. W szczególnych przypadkach udokumentowaniem zawarcia umowy ubezpieczenia może być, za zgodą przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeniowego, potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej dokonane w kasie oddziału nie później niż w dniu poprzedzającym zdarzenie ubezpieczeniowe objęte ochroną ubezpieczeniową. W przypadku członków PTTK zwolnionych z opłacania składek członkowskich ubezpieczenie rozpoczyna się od dnia wpływu do Biura ZG PTTK zamówienia oddziału PTTK na znaczki członkowskie bezpłatne.

Oddział PTTK, zgodnie z zawartą Umową Ubezpieczenia, jest zobowiązany do:

Uwaga! W przypadku niewykonania ww. obowiązków AXA może wstrzymać się z wypłatą świadczenia.

Składka na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wnoszona jest ze składek członkowskich PTTK.

Oddział PTTK musi dysponować w swojej siedzibie wydrukami dokumentów związanych z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymanymi z Zarządu Głównego PTTK.


 
 Obowiązki Ubezpieczonego w razie powstania wypadku

tel. (022) + 48 (22) 575 90 80, fax: + 48 ( 22) 575 90 82.

Centrum Alarmowe czynne 7 dni w tygodniu 24 h.

Ważne! Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:

a.  w stosunku do wszystkich Ubezpieczonych - w dniu rozwiązania umowy ubezpieczenia przez PTTK.

b.  w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych w roku ubezpieczenia, w którym wystąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem (za wyjątkiem śmierci) z uwzględnieniem poniższych postanowień:

1)    z tytułu wszystkich zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia – w dniu śmierci Ubezpieczonego,

2)    z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego – w dniu wypłaty świadczenia, którego kwota wraz z sumą uprzednio wypłaconych świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego łącznie wyniesie 100% świadczenia z tego tytułu,

3)    z tytułu wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu – w dniu wypłaty świadczenia, którego kwota wraz z sumą uprzednio wypłaconych świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego łącznie wyniesie 8.000 PLN,

4)    z tytułu zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego - w dniu wypłaty świadczenia, którego kwota wraz z sumą uprzednio wypłaconych świadczeń z tytułu zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego wyniesie 3.000 PLN,

5)    z tytułu zwrotu kosztów operacjo kosmetycznych Ubezpieczonego - w dniu wypłaty świadczenia, którego kwota wraz z sumą uprzednio wypłaconych świadczeń z tytułu zwrotu kosztów operacji kosmetycznych Ubezpieczonego wyniesie 3.000 PLN,

6)    z tytułu zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego - w dniu wypłaty świadczenia, którego kwota wraz z sumą uprzednio wypłaconych świadczeń z tytułu zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego wyniesie 5.000 EUR*,

7)    z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony złożył PTTK oświadczenie o rezygnacji z członkostwa, a tym samym z ubezpieczenia.

* Świadczenie z tytułu zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego:

5.    Do wypłaty świadczenia przyjmowany jest kurs euro z dnia wypłaty.

Zgłaszanie szkody przez e-mail:

Firma Inter Partner Assistance  wprowadziła możliwość zgłaszania szkód mailowo, co stanowi znaczne ułatwienie dla klientów. Na nw. adresy można wysyłać wszystkie dokumenty (raporty, druki zgłoszenia szkody itp.). Jedynie rachunki i paragony będą potrzebne w oryginale więc należy je dodatkowo wysłać pocztą.

- Dla spraw Assistance: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
- Dla spraw Likwidacyjnych (wszystkie ryzyka): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumanty do pobrania: 

 

Program Uroczystości:
- Msza święta w kościele pw. Wszystkich Świętych
- powitanie gości przez Prezes Oddziału: Janinę Lelito-Zimochocką
- występ zespołu z Młodzieżowego Domu Kultury MAŻORETKI – PANTERY (do utworu: Yolanda Be Cool & Dcup: „We No Speak Americano”)
- występ zespołu wokalno-muzycznego ONYKS pod kierownictwem Dominiki Płonka (repertuar: piosenka żeglarska: Ballada o Wikingu oraz dwóch własnych utworach autorskich)
- występ kapeli BIESIADA pod kierunkiem Tadeusza Sztrasberga (repertuar: „U kowala kuźnia murowana”, „Powiedz ze mi dziewce moje” oraz „Hej bystra woda”
- wystąpienie Prezes Oddziału: Janinę Lelito-Zimochocką
- prezentacja multimedialna: Koła, Kluby i Komisje działające przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej (Ludwik Kmieć oraz Andrzej Pańczyszyn)
- pokaz tańca towarzyskiego Teresy i Tadeusza Pasierb – zdobywców m.in.:  Pucharu im. Prof. Mariana Wieczystego na rok 2013, Mistrzowie Polski Pracowników Oświaty w Tańcu Towarzyskim, zwycięzcy cyklu Grand Prix Seniorów w tańcach standardowych za rok 2012 (Samba, Cha-cha, Rumba, Jam)
- wręczenie przez Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza Odznak Honorowych za Zasługi dla Turystyki:
Anna Strzeszewska
Andrzej Łękawski
Ksiądz Artur Pytel
oraz wystąpienie Prezydenta
- występ Justyny Kwaśniok oraz Sary Maćkowskiej -  laureatów V Przeglądu Piosenki Turystycznej w Gliwicach 2012 (utwór: Czerwone Gitary:  „Płoną góry, płoną lasy”)
- krótki recital pianistyczny Tomasza Marcola
-występ artystyczny śpiewana operowego Jana Marii Dygi z akompaniamentem Krystyny Stryja
- wręczenie odznak przez Prezesa Zarządu Głównego Lecha Drożdżyńskiego oraz Prezesa Rady Prezesów Województwa Śląskiego Edwarda Kutyłę; wręczono następujące odznaki:

Złota Honorowa odznaka PTTK
1.    Ewa Nawrocka
2.    Elżbieta Zając
3.    Halina Staruszkiewicz
4.    Adam Czerniawski
5.    Werner Czakai
6.    Andrzej Dyczak
7.    Marian Gładki
8.    Andrzej Pańczyszyn
9.    Gerard Ungrowski

Brązowa Honorowa Odznaka PTTK
1.    Marek Bazylów
2.    Sebastian Janas
3.    Zbigniew Jura
4.    Zbigniew Ochwat
5.    Radosław Stachura
6.    Stanisław Twardysko

Medal za pomoc i współpracę:
     1.  Ksiądz proboszcz Bernard Frank

Dyplom ZG PTTK  Za Zasługi  w upowszechnianiu Turystyki i Krajoznawstwa
      1.  Alfred Sołtys

Listy gratulacyjne ZG PTTK dla osób za wieloletnią działalność dla osób, które należą do Oddziału od samego początku (60 lat)
      1.  Andrzej Łękawski
      2.  Tadeusz Kłos
      3.  Janusz Putowski
      4.  Zygmunt Rykiert
      5.  Józef Szarawara
      6.  Lucjan Zieliński

Honorowy Przodownik Turystyki Górskiej
1.    Andrzej Dyczak
2.    Tadeusz Kochański
3.    Romuald Romanowski

Dyplom Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK - Kraków
1.    Marek Bazylów
2.    Witold Brol
3.    Adam Ciesiołkiewicz
4.    Andrzej Pańczyszyn

Śląska Honorowa Odznaka PTTK
1.    Marian Gładki
2.    Moszyński Wojciech

- życzenia gości dla Oddziału
- poczęstunek

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji imprezy wszystkim artystom, Urzędowi Miasta Gliwice, Starostwu Powiatowemu w Gliwicach, Urzędowi Miasta Knurów, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego, Zarządowi Głównemu PTTK oraz sponsorom: firmie Wasko, Księgarni u Piotra i Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu Ślązaczek.
Prowadzenie imprezy: Anetta Korbel


Film dostępny na stronie:

http://www.youtube.com/watch?v=27gpBmmqNQU&list=PLIU5LoFRLo_-S1kkfQM1p_9O7VYvOvMaY

 


 

Free Lightbox Gallery